Đề xuất bổ sung dịch vụ liên quan đến tài sản ảo phải báo cáo để phòng, chống rửa tiền

  • www.doanhtri.net
  • 07-07-2022
  • 248 lượt xem
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì phiên họp của Hội đồng thẩm định.
(LĐTĐ) Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp phép thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản ảo, cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ, nhằm tạo cơ sở pháp lý để quản lý về phòng, chống rửa tiền đối với các tổ chức này ngay khi có khung pháp lý điều chỉnh.
 
Bộ Tư pháp vừa thẩm định dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì phiên họp.
 
Phát sinh nhiều hoạt động mới tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền
 
Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01/01/2013, sau gần 10 năm thi hành, công tác phòng, chống rửa tiền đã đạt được nhiều kết quả. Theo đó, tổ chức, bộ máy về phòng, chống rửa tiền, cũng như các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền đã dần được hoàn thiện.
 
Cục Phòng, chống rửa tiền đã tiếp nhận hàng ngàn thông tin, báo cáo giao dịch đáng ngờ, phân tích và chuyển giao khối lượng lớn cho Bộ Công an và cơ quan có thẩm quyền khác để xử lý. Luật cũng đã tạo cơ sở pháp lý cho việc đàm phán, ký kết, thực hiện các thỏa thuận quốc tế và trao đổi thông tin liên quan đến rửa tiền. Hợp tác quốc tế về lĩnh vực phòng, chống rửa tiền đã góp phần ngăn chặn kịp thời các tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia...
 
Tuy vậy, qua 10 năm thi hành, Luật Phòng, chống rửa tiền đã bộc lộ những hạn chế, bất cập nhất định do sự thay đổi và phát triển năng động của nền kinh tế, thị trường, sự thiếu hụt các quy định pháp luật do yêu cầu mới phát sinh trong thực tiễn.
 
Bên cạnh đó, theo Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia của Việt Nam về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017, nhóm tội phạm về tham nhũng là nhóm tội phạm nguồn của tội rửa tiền, được đánh giá có nguy cơ rửa tiền ở mức "trung bình cao" đến mức "cao". Do vậy, việc hoàn thiện quy định về phòng, chống rửa tiền nói chung, xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi nói riêng là một trong những yếu tố then chốt nhằm phòng, chống rửa tiền và phòng, chống tham nhũng.
 
Về đối tượng áp dụng của Luật phòng, chống rửa tiền, theo quy định, đối tượng báo cáo của Luật gồm 2 nhóm: Các tổ chức tài chính và các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính liên quan. Tuy nhiên, hiện nay có một số hoạt động mới phát sinh như các hoạt động liên quan đến tài sản ảo, cung ứng dịch vụ trung gian, kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ...
 
Khung pháp lý của các hoạt động này đang trong giai đoạn nghiên cứu, hoàn thiện. Nếu khung pháp lý về cấp phép, quản lý của các hoạt động này được ban hành thì quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền chưa bao quát được hết các hoạt động mới này.
 
Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đây là những hoạt động tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền, do các hoạt động này được thực hiện trực tuyến. Thông tin của các bên trong giao dịch trực tuyến thường sử dụng mã số, ký hiệu và có tính ẩn danh cao, gây khó khăn cho cơ quan có thẩm quyền khi tiến hành điều tra, truy vết tội phạm...
 
Bổ sung đối tượng báo cáo
 
Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp phép thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản ảo, cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ, nhằm tạo cơ sở pháp lý để quản lý về phòng, chống rửa tiền đối với các tổ chức này ngay khi có khung pháp lý điều chỉnh.
 
Quy định tại dự thảo Luật cũng phù hợp với xu hướng chung của pháp luật về phòng, chống rửa tiền của các quốc gia trên thế giới. Theo đó, tài sản ảo và dịch vụ tài sản ảo phải được đăng ký hoặc cấp phép bởi có quan có thẩm quyền, phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa về rửa tiền và tài trợ khủng bố, phải được quản lý, giám sát bởi cơ quan có thẩm quyền. Quốc gia phải có hình phạt phù hợp xử lý đối với trường hợp tài sản ảo và dịch vụ tài sản ảo có vi phạm pháp luật...
 
Hiện nay, Việt Nam chưa có đánh giá cụ thể về rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố phát sinh từ các hoạt động tài sản ảo và dịch vụ tài sản ảo. Tài sản ảo không được công nhận là phương tiện thanh toán, tuy nhiên, việc nghiêm cấm chỉ giới hạn tới tài sản ảo cho mục đích thanh toán và không bao gồm "tài sản" và việc sử dụng tài sản ảo cho các mục đích khác ngoài thanh toán...
 
Bên cạnh việc thẩm định về sự cần thiết ban hành Luật, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, sự phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, tính khả thi của dự thảo Luật... nhiều nội dung khác cũng được đưa ra xem xét, đánh giá trong quá trình thẩm định như: chuyển tiền điện tử, hoạt động dịch vụ trung gian thanh toán..
 
Phát biểu tại phiên thẩm định, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp, đồng thời rà soát lại hồ sơ dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi để hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền. Thứ trưởng cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại các nội dung đã được quy định tại các luật chuyên ngành khác sẽ không quy định trong dự thảo Luật này, cũng như cân nhắc không quy định một số nội dung của dự thảo như về tổ chức bộ máy hoặc quy định về nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vì đã được quy định tại nhiều văn bản pháp luật khác...
 
Phương Thảo    https://laodongthudo.vn/

Xem thêm Tin Pháp luật