Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

  • www.doanhtri.net
  • 24-03-2023
  • 363 lượt xem
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2022 
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023
 
- Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Viện Khoa Học Pháp Lý và Kinh Doanh Quốc tế (IBLA) và của BCH Chi Hội Luật gia Viện IBLA, theo báo cáo Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 tại văn bản số 17/IBLA/BC 2021 ngày 30/11/2021 của Viện Khoa Học Pháp lý và Kinh Doanh Quốc Tế (IBLA).
 
- Căn cứ Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của TW Hội Luật gia Việt Nam triển khai tại Hội nghi trực tuyến ngày 28/12/2021;
 
- Vào ngày 22/02/2022 Viện IBLA và Chi Hội Luật gia Viện IBLA đã tổ chức Tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2022; sau hội nghị toàn thể của Viện IBLA và Chi Hội Luật gia Viện IBLA, đã có gửi  báo cáo số 01/IBLA ngày 19/3/2022 đến TW Hội, bao gồm Báo cáo công tác Hội quý I Năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ quý II Năm 2022.    
 
- Thực hiện theo chỉ đạo của TW Hội Luật gia Việt Nam tại văn bản số 295/HLGVN ngày 18/10/2022 về việc báo cáo công tác năm 2022, thời gian tính từ ngày 01/12/2021 đến ngày 30/11/2022, theo đề cương đính kèm.
 
- Vào ngày 25/11/2022 Viện Trưởng và Ban Chấp Hành Chi Hội Luật gia Viện IBLA đã tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ Viện - Hội viên Chi Hội Luật gia Viện IBLA quý IV năm 2022 sơ kết công tác; Nay Viện IBLA xin báo cáo Tổng kết các hoạt động năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 như sau:
 
I/ TỔNG  KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022
 
1/ Tình hình chung của đơn vị:
 
        1.1/ Thuận lợi
 
Trong suốt năm 2022, Ban Lãnh đạo Viện IBLA đã phối hợp chương trình hành động cùng với Chi bộ Viện IBLA và BCH Chi Hội Luật gia Viện IBLA; đã căn cứ các văn bản chỉ đạo của Đảng- Đoàn, Ban Thường vụ TW Hội Luật gia Việt Nam và Đảng uỷ Cơ quan TW Hội để triển khai, phổ biến đầy đủ các chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đến cán bộ, nhân viên của Viện IBLA và hội viên Chi Hội Luật gia Viện IBLA;
 
Từ đầu năm 2022 đơn vị đã thực hiện chỉ đạo của TW Hội về việc tăng cường lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong năm 2022 và giai đoạn mới; và đến quý IV năm 2022 đã tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.
 
  Vào ngày Tân niên 22/02/2022, Viện Trưởng và BCH Chi Hội Luật gia Viện IBLA đã tổ chức thành công buổi tổng kết hoạt động năm 2021 và đã triển khai kế hoạch hoạt động của Viện và Chi Hội Luật gia Viện theo kế hoạch công tác năm 2022; Viện IBLA và Chi Hội Luật gia Viện IBLA cũng đã thông qua kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022 để nổ lực thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022 của đơn vị. 
 
      1.2/ Khó khăn 
 
- Tuy vậy, Cán bộ, nhân viên của Viện và Luật gia hội viên Chi Hội Luật gia Viện IBLA vẫn phải tiếp tục đối phó và thực hiện quy định về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 phát sinh với biến chủng mới; theo quy định của Chính phủ và của Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh; do đó các hoạt động của đơn vị trong năm 2022 cũng đã gặp một số trở ngại khó khăn nhất định; nhưng BLĐ Viện, Chi Bộ Viện và BCH Chi Hội Luật gia Viện IBLA đã rất linh hoạt, vận dụng thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đã triển khai năm 2022.
 
    1.3/ Về Việc quán triệt thực hiện nghị quyết của Đảng - Đoàn Ban Thường vụ TW Hội và Đảng uỷ cơ quan TW Hội Luật gia Việt Nam:
 
- Ngày 27/12/2021 Chi bộ Viện IBLA tổng kết công tác năm 2021 và thông qua kế hoạch công tác năm 2022; với sự tham dự của Viện Trưởng đã thống nhất các chương trình hoạt động năm 2022; và thường xuyên sau đó là các hội nghị Chi bộ Viện IBLA định kỳ hàng tháng trong suốt   năm 2022; đã có bao gồm nội dung đánh giá công tác Chính trị tư tưởng tại Viện IBLA, đã thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của TW, Đảng uỷ Khối các Cơ quan TW,  Đảng-Đoàn, Ban Thường vụ TW Hội Luật gia Việt Nam và Đảng uỷ Cơ quan TW Hội; đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc.
 
- Ngày 17/10/2022, Chi Bộ Viện IBLA, cùng sự hổ trợ của Viện Trưởng và BLĐ Viện IBLA; đã tổ chức thành công Đại Hội Chi Bộ Viện IBLA lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2025); có sự tham dự của Đ/C Trần Đức Long, Uỷ viên Đảng - Đoàn, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan TW Hội, Phó Chủ Tịch Hội Luật gia Việt Nam vào tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.
 
2/- Công tác Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật:
 
Tại hội nghị của Viện, Lãnh đạo Viện và BCH Chi Hội Luật gia Viện đã thống nhất về việc CB-Hội viên tự nghiên cứu để chuẩn bị góp ý kiến cho các Luật, Bộ luật sẽ được Quốc Hội bổ sung sửa đổi và triển khai phổ biến thi hành theo kế hoạch năm 2022 của TW Hội Luật gia Việt Nam; Viện đã có đề dẫn hội thảo sửa đổi Luật Đất đai 2013, để chuẩn bị tổ chức toạ đàm trong quý III năm 2022  khi tình hình phòng dịch bệnh Covid-19 có mức độ an toàn.
 
Tháng 12/2021 LG-TS Ngô Anh Cường có đề tài: “Chiến lược phát triển các khu công nghiệp EIP (Eco Industriial Park) thời bình thường mới”; tháng 4/2022 có đề tài: “Gia Công hay Hợp Tác Sản Xuất ? - Định hướng phát triển thời bình thường mới”; tháng 6/2022 có đề tài: “Hoạch định Chiến lược Tiếp thị, Strategic Marketing Plan”; và tháng 9/2022 với đề tài: “Sự chuyển hướng cần thiết, phát triển Nông Thị”; Viện IBLA đã có đăng tải trên Trang tin điện tử tổng hợp  doanhtri.net của Viện  IBLA và Tạp Chí Pháp Lý cũng đã đăng tải. Ngoài ra, Ban lãnh đạo Viện cũng đã phổ biến các thông tin của TW Hội Luật gia Việt Nam có lên quan đến công tác xây dựng chính sách, pháp luật trên Trang điện tử tổng hợp doanhtri.net của Viện IBLA để cán bộ của Viện và các Luật gia tham khảo.
 
3/ Công tác Phổ biến, giáo dục Pháp luật:
 
    3.1/ Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật:
 
- Viện IBLA đã duy trì Trang tin điện tử doanhtri.net để phổ biến giáo dục pháp luật hằng ngày.
- Viện IBLA đã cùng với Tạp chí Pháp Lý phối hợp, vận dụng tình hình thực tế nhằm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
   3.2/ Triển khai các hoạt động trong chương trình phối hợp với các ban, ngành:
 
- Viện IBLA tiếp tục có kế hoạch phối hợp với Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại TP. Hồ Chí Minh (TRACENT) để thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác Phổ biến giáo dục pháp luật.
 
- Viện IBLA đã thông qua Trang tin điện tử doanhtri.net của Viện để phổ biến giáo dục pháp luật; đăng tải các nội dung mới nhất hàng ngày về danh mục: thời sự, tài chính, tin pháp luật, doanh nghiệp, bất động sản, tin Chi hội IBLA, giáo dục-đào tạo, và văn nghệ.
 
- Vào ngày 09/11/2022, Ban Lãnh đạo Viện IBLA đã đến tham dự Ngày Pháp Luật Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và đã phổ biến về giáo dục pháp luật cho 100 đại biểu CB-giáo viên và học sinh tham dự tại Hội trường, Trường THCS-THPT Duy Tân, TP Hồ Chí Minh.
 
4 / Công tác Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; tư vấn giải qyết khiếu nại, hoà giải cơ sở:
 
    4.1/ Công tác Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý:
 
  Viện trưởng và BCH Chi Hội Luật gia Viện đã phân công các Uỷ viên BCH và các Luật gia trực tiếp thực hiện công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; đã triển khai cho Cán bộ - Luật gia thực hiện kế hoạch tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các đối tượng có nhu cầu được trợ giúp pháp lý tại nơi công tác của các Luật gia tại các văn phòng Luật sư và nơi cư trú, đồng thời yêu cầu CB-Hội viên có báo cáo kết quả các vụ việc; để Lãnh Đạo Viện và Chi Hội Luật gia Viện IBLA có căn cứ báo cáo TW Hội Luật gia Việt Nam.
 
   4.2/ Tư vấn giải quyết khiếu nại, hoà giải cơ sở:
 
  (không có)
 
5/ Tham gia công tác cải cách tư pháp; cải cách hành chính; giám sát thực hiện pháp luật; giám sát, phản biện xã hội:
 
- Ban lãnh đạo Viện đã trao đổi và phân công Luật gia Nguyễn Văn Kích và Luật gia Trần Khánh Dũng lập đề dẫn Hội thảo Sửa đổi Luật Đất đai 2013, dự kiến ban đầu Viện IBLA sẽ tổ chức hội thảo trong quý III /2022, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tái phát và một số khách mời bận tham dự Hội nghị nữa nhiệm kỳ của TW Hội Luật gia Việt Nam trùng thời gian, nên hội thảo đã dừng lại,
 
- Các Luật gia - Luật sư của Viện và Chi Hội luật gia Viện IBLA đã tham gia góp ý về quan điểm công tác cải cách tư pháp phải xuất phát từ yêu cầu của phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội; gắn với đổi mới và cải cách thủ tục hành chính.
 
6/ Công tác Tổ chức, cán bộ, hội viên và cơ sở vật chất:
 
   6.1/ Công tác tổ chức Hội:
 
- Viện IBLA hoạt động ổn định, không có kế hoạch thành lập tổ chức Hội mới.
 
- Viện IBLA đã phổ biến đến CB - nhân viên và Hội viên Chi Hội Luật gia Viện IBLA về công tác tuyên truyền kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Hội Luật Gia Việt Nam (04/4/1955 - 04/4/2022).
 
  6.2 / Công tác cán bộ  và hội viên: 
 
Trong năm 2022 Chi Hội Luật gia Viện IBLA đã kết nạp được 04 Hội viên mới. ( 04 Luật gia gồm: Phan Thị Hồng Vân, Nguyễn Nhật Thanh, Ông Mỹ Anh và Nguyễn Phước Đức)
 
Có 01 Luật gia từ Hội Luật gia TP HCM chuyển đến trong tháng 8/2022 (LG.Đặng Thị Tám)
 
Tổng số nhân sự Chi hội: có 64 Luật gia hội viên.
 
  Sau các Hội nghị  giữa Viện trưởng, BLĐ Viện IBLA và BCH Chi Hội Luật gia Viện; và 02 Hội nghị toàn thể Hội viên 06 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm 2022; Viện IBLA đã gửi các báo cáo đến TW Hội Luật gia Việt Nam gồm: Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 vào ngày 30/11/2021; Báo cáo quý I/2022 và Phương hướng, nhiệm vụ quý II/2022 vào ngày 19/3/2022;  Báo cáo Sơ kết 06 tháng đầu năm / 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 vào ngày 10/6/2022; Báo cáo Sơ kết thực hiện nghị quyết  Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ (2019 - 2024) vào ngày 22/8/2022; Báo cáo Sơ kết 09 tháng đầu năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ quý IV/2022 vào ngày 10/9/2022; Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 vào ngày hôm nay 02/12/2022.
 
       6.3/ Cơ sở vật chất của Viện và Chi Hội Luật gia Viện: 
 
Trụ sở Văn phòng Viện IBLA  tại địa chỉ số 226, Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh (do Viện trưởng hổ trợ sử dụng nơi làm việc); tình trạng văn phòng tốt, thiết bị làm việc đầy đủ, trụ sở văn phòng Viện IBLA chủ yếu là nơi làm việc của Lãnh đạo Viện, văn phòng Viện, tiếp khách, nơi họp Ban lãnh đao Viện và cán bộ chủ chôt, Chi bộ Viện, BCH Chi Hội Luật gia Viện; khi có hội nghị tổng kết hoặc tổ chức hội thảo, sự kiện có đông người tham dự thì phải thuê hội trường của Toà nhà bên cạnh Địa chỉ 224 Điện Biên Phủ,  Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỷ thuật TP Hồ Chí Minh.
 
7/ Công tác Thông tin truyền thông, báo chí, xuất bản, nghiên cứu khoa học:
 
     7.1/ Công tác Thông tin truyền thông; 
 
Viện IBLA đã phối hợp hoạt động xuyên suốt để phát triển công tác thông tin truyền thông trên trang tin điện tử doanhtri.net của Viện IBLA và cùng Tạp chí Pháp Lý là Tạp chí đã khai thác hiệu quả tốt nhất công tác phổ biến thông tin truyền thông của nhà nước và của Hội Luật gia Việt Nam.
 
   7.2/ Công tác báo chí, xuất bản:
 
      Tạp Chí Pháp Lý là đơn vị trực thuộc của Viện IBLA, đã thực hiện nhiệm vụ về công tác báo chí, xuất bản hàng tháng: Tạp Chí chuyên ngành về Pháp lý;  khai thác và phối hợp tốt về công tac phổ biến thông tin truyền thông của Hội Luật gia Việt Nam, đã tích cực tham gia nghiên cứu và thực hiện tốt  nhiệm vụ được giao.
 
    7.3/ Tham gia nghiên cứu, hội thảo:
 
Hội viên  đã nghiên cứu và tham gia viết các đề tài theo chức năng nhiệm vụ của Viện, Viện đã cho đăng tải các bài viết của các Luật gia về nghiên cứu khoa học pháp lý và có nội dung mới để độc giả cùng nghiên cứu ,tham khảo. 
 
8/  Công tác Thi đua, khen thưởng:
 
    8.1/  Phát động Phong trào thi đua:
 
BLĐ Viện và BCH Chi Hội Luật gia Viện IBLA đã phát động Phong trào thi đua từ đầu năm 2022 như thông lệ hàng năm; để cán bộ - hội viên hưởng ứng, nhằm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 của Viện và Chi Hội 
 
     8.2/  Kết quả các Phong trào thi Đua:
 
Tất cả các nội dung đã triển khai trong năm 2022 đơn vị đều đã thực hiện; có ý kiến hội viên đề nghị Viện và Chi Hội Luật gia Viện IBLA đề nghị TW Hội tặng Bằng khen năm 2022 cho đơn vị, nhưng do không đảm bảo thời gian và thủ tục, nên đơn vị không đề nghị.
 
9/ Một số công tác khác:
 
   9.1/ Công tác Đào tạo và hợp tác quốc tế: 
 
Viện IBLA đã triển khai công tác đào tạo theo chủ trương và kế hoạch đào tạo của Viện trưởng. Đào tạo các khoá học thời lượng ngắn về Luật Kinh doanh quốc tế (International Business Law) và các chương trình tư vấn về môi trường kinh doanh (Consulting in Business Environment) do LG-TS Nguyễn Thị Sơn-Viện trưởng Viện IBLA trực tiếp giảng.
 
Tháng 01/2022 Luật gia Nguyễn Văn Kích, nguyên Phó Viện trưởng Viện IBLA đã giới thiệu đề tài: Một số điều của Luật Đầu Tư và sửa đổi năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; nhằm phân tích sự đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, cũng như công tác quản lý nhà nước về đầu tư, kinh doanh và đảm bảo thực hiện cam kết về hội nhập kinh tế quốc tế. 
 
    9.2/ Hình thức đào tạo và Phổ biến Pháp luật:
 
Hình thức phổ biến pháp luật và công tác đào tạo của Viện IBLA thông qua video clip, đã đăng tải trên YouTube để bạn đọc thuận lợi tham khảo.
 
      9.3/ Nội dung khác:
 
BLĐ Viện và BCH Chi Hội Luật gia Viện IBLA đã linh hoạt thực hiện đầy đủ các quy định và chỉ thị triển khai của TW Hội Luật gia Việt Nam trong năm 2022. 
 
   Viện Trưởng, Chi Bộ và BCH Chi Hội Luật gia Viện IBLA đang vận động CB-Hội viên Chi Hội cùng đóng góp hỗ trợ xây dựng 01 căn nhà tình nghĩa cho Bà Trần Thị Liên, cư ngụ tại Huyện Củ Chi; bà nguyên là chiến sĩ biệt động đội 3+4 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, thuộc đơn vị Anh hùng Lực Lượng Vũ Trang TP Hồ Chí Minh, nay đã 75 tuổi, chồng bà là thương binh hạng 2/4, đã qua đời, gia đình bà rất khó khăn; nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022).
 
    Do tiếp tục phải đối phó và thực hiện quy định về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, và các biến chủng mới trên địa bàn; nên các hoạt động khác của Viện IBLA trong một số thời điểm năm 2022 đã có gặp những trở ngại khó khăn nhất định, nhưng BLĐ Viện, Chi Bộ Viện và Chi Hội Luật gia Viện IBLA đã phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, linh hoạt theo tình hình thực tế tại đơn vị.
 
10/ Đánh giá chung:
 
          10.1/ Về Ưu điểm: 
                                                                                                
Ban Lãnh đạo Viện đã phối hợp với Chi bộ Viện, BCH Chi Hội Luật gia Viện; lãnh đạo cơ quan Viện và Hội viên Chi Hội Luật gia Viện đã cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ của năm 2022. 
 
        10.2/ Về hạn chế:   
                                                                                                        
Một số cán bộ - Hội viên do lớn tuổi và bận công việc riêng nên chưa tham dự đầy đủ hoạt động Hội.
Dịch bệnh Covid -19 ảnh hưởng đến hoạt động của Viện và Chi Hội Luật gia Viện trong một số thời điểm năm 2022.
 
      10.3/ Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại:
 
Mặc dù Ban lãnh đạo Viện và BCH Chi Hội Luật gia Viện IBLA đã linh hoạt, bám sát chỉ đạo của TW Hội và căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị để  chủ động thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Tuy nhiên vấn đề hậu Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng đến CB Viện và hội viên Chi hội Luật gia Viện; do phần lớn là CB nghỉ hưu, người cao tuổi, có nhiều bệnh nền; nên CB- Hội Viên có tâm lý chưa thật sự an tâm, lo sợ bị tái nhiễm thời kỳ hậu covid-19.
                    
  II/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, CÔNG TÁC  NĂM 2023:
 
Ban lãnh đạo Viện IBLA, BCH Chi Hội Luật gia Viện IBLA và các Hội viên Chi Hội căn cứ các qui định của Nhà nước và của Hội Luật gia Việt Nam; căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của TW Hội Luật gia Việt Nam sẽ triển khai; và căn cứ kế hoạch công tác của Viện và BCH Chi Hội Luật gia Viện IBLA năm 2023,  Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2023 như sau:
 
       1/ Về công tác Tổ chức – Hội viên:
 
- Ban lãnh đạo Viện và BCH Chi hội Luật gia Viện IBLA sẽ tổ chức họp định kỳ và có thông báo đến tất cả cán bộ - hội viên về thời gian hội họp, hội thảo để cán bộ - hội viên sắp xếp tham dự các hoạt động của Viện và Chi hội Luật gia Viện đầy đủ trong năm 2023.
 
  - BCH Chi hội Luật gia Viện IBLA tiếp tục phát triển hội viên mới theo chỉ tiêu kết nạp 5 hội viên mới năm 2023, chú trọng về chất lượng, tiêu chuẩn quy định của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam năm 2020.
 
   - Nhắc nhở cán bộ - hội viên nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật và điều lệ Hội Luật gia Việt Nam năm 2020 về quy định tham dự hoạt động Chi Hội và nghĩa vụ đóng Hội phí theo quy đinh của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam. 
 
  - Viện Trưởng sẽ quyết định tổ chức Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Viện IBLA dự kiến vào đầu quý I/ 2023, sau hội nghị tổng kết TW Hội Luật gia Việt Nam tại TP. Hải Phòng.
 
       2/ Công Tác Xây Dựng Pháp Luật:
 
  - Căn cứ các dự thảo Luật sẽ trình Quốc Hội năm 2023, Ban Lãnh đạo Viện và BCH Chi hội Luật gia Viện IBLA sẽ có kế hoạch triển khai theo yêu cầu của TW Hội, đề nghị  các cán bộ - hội viên sắp xếp tham dự thảo luận, đóng góp ý kiến khi có thông báo, thư mời dự hội thảo.
 
  - BLĐ Viện và BCH Chi hội Luật gia Viện IBLA sẽ tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng tổ chức một số cuộc hội thảo, tọa đàm nhằm góp ý kiến cho các thực tiễn của các quy định pháp luật cần góp ý sửa đổi theo kế hoạch của Viện IBLA.
 
  - Khuyến khích các Cán bộ, Luật gia Chi hội chủ động nghiên cứu và đăng ký tham gia các đề tài khoa học pháp lý theo chức năng nhiệm vụ của Viện IBLA.
 
        3/ Công tác tư vấn Pháp Luật:
 
  - Phát huy vai trò của Luật gia, các Cán bộ-Hội viên có kế hoạch tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các đối tượng có nhu cầu được trợ giúp pháp lý tại nơi cư trú và nơi công tác.
 
  - BLĐ Viện và Chi Hội Luật gia Viện IBLA tiếp tục phối hợp với Trung tâm Trọng tài Thương mại TP Hồ Chí Minh-TRACENT và Trung tâm tư vấn Pháp luật của Hội Luật gia Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh nhiệm vụ  để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến tư vấn pháp luật.
 
  - BLĐ Viện và BCH Chi Hội Luật gia Viện IBLA tiếp tục phối hợp với BLĐ Trường THCS-THPT Duy Tân tổ chức các hoạt động thiết thực Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2023.
 
       4/ Công tác Đào Tạo và Bồi Dưỡng:
 
  - BLĐ Viện sẽ có kế hoạch tổ chức đào tạo chuyên ngành năm 2023 với thời lượng phù hợp theo điều kiện và chức năng của Viện IBLA.
 
  - Tiếp tục tham gia công tác đào tạo của Viện IBLA, theo chủ trương và kế hoạch đào tạo các khóa nghiệp vụ ngắn ngày của Viện Trưởng và hình thức phổ biến qua các video clip.
 
       5/ Công tác thông tin truyên truyền và nghiên cứu khoa học:
 
  - BLĐ Viện và BCH Chi hội Luật gia Viện IBLA sẽ chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các hướng dẫn của TW Hội Luật gia Việt Nam đến cán bộ - hội viên.
 
  - Thúc đẩy cán bộ - hội viên đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, động viên các cán bộ - hội viên tham gia công tác nghiên cứu khoa học và pháp lý.
 
  - Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả của trang thông tin điện tử doanhtri.net của Viện IBLA nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ năm 2023.
 
    6/ Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế:
 
   Viện IBLA và BCH Chi Hội Luật gia Viện IBLA sẽ có kế hoạch tham gia các hoạt động về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế theo chức năng nhiệm vụ của Viện IBLA và tham gia các hoạt động tại địa phương TP Hồ Chí Minh (nếu được mời tham dự)
 
     7/ Công tác Thi đua, khen thưởng và công tác khác:
 
Đầu năm 2023, BLĐ Viện và BCH Chi hội Luật gia Viện IBLA sẽ đăng ký các chỉ tiêu công tác thi đua, khen thưởng cụ thể của năm 2023 gửi TW Hội Luật gia Việt Nam theo hướng dẫn.
 
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội tại đơn vị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Viện IBLA và Chi hội Luật gia Viện IBLA.
 
Trân trọng./.        
 
Phó Viện trưởng
LG. LÊ ĐÔNG TRIỀU
  
 

Xem thêm Tin Chi hội IBLA