Ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

  • www.doanhtri.net
  • 20-01-2021
  • 391 lượt xem
Ngày 05/1/2021, Chính phủ có Nghị định số 01/2021/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/3/2021.
 
Theo đó danh mục gồm 5 cấp. Nội dung Danh mục giải thích rõ những dịch vụ xuất, nhập khẩu gồm khái niệm, nhận dạng các hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ, dịch vụ thuộc phạm vi, không thuộc phạm vi thống kê dịch vụ xuất, nhập khẩu.
 
Ngành cấp 1 gồm 12 dịch vụ được mã hóa bằng 2 chữ số từ 01 đến 12;
 
Ngành cấp 2 gồm 45 dịch vụ được mã hóa bằng 4 chữ số theo dịch vụ cấp 1 tương ứng;
 
Ngành cấp 3 gồm 95 dịch vụ được mã hóa bàng 5 chữ số theo dịch vụ cấp 2 tương ứng;
 
Ngành cấp 4 gồm 136 dịch vụ được mà hóa bằng 6 chữ số theo dịch vụ cấp 3 tương ứng;
 
Ngành cấp 5 gồm 168 dịch vụ được mã hóa bằng 7 chữ số theo dịch vụ cấp 4 tương ứng.
 
Minh Ngoan Trích nguồn tin  http://vanban.chinhphu.vn/

Xem thêm Thư viện pháp luật